دلسا آخرین پستهای وبلاگها

☘️ مهارتهای زندگی

پست ☘️ مهارتهای زندگی نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.☘️ مهارتهای زندگی

درخواست حذف اطلاعات


تعریف سازمان بهداشت جهانی بیانگر این مسئله است که سلامتی یک مسئله چند بعدی است حتی امروزه علاوه بر بعد جسمی ، روانی واجتماعی جنبه معنوی را هم در نظر می گیرند و باید توجه داشت که ابعاد مختلف سلامتی و یا بیماری بریکدیگر اثر کرده و تحت تأثیر یکدیگر قرار دارند. امروزه سلامت روانی را جنبه ای از مفهوم کلی سلامت می دانند که دارای شش بعد است :

۱. خودپذیری

۲. روابط مثبت با دیگران

۳. خودمختاری

۴. تسلط بر محیط

۵. داشتن مقصود (هدف) در زندگى

۶. رشد شخصی