دلسا آخرین پستهای وبلاگها

????اواین ورس :)

پست ????اواین ورس :) نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.????اواین ورس :)

درخواست حذف اطلاعات

دگ بعضی از بیانی ها شورشو دراوردن ://


هرچقد بهشون رو میدی سر انداختن میان توو !!


ده اخه یـ اهنی اهونیی


الهیی نکع منم کم میارمحجم نتم کمع دگ شاید یـ مدت نیام ...


بهتر !!بـــ امتحانا هم نزدیکع


اخیی این چهارشنبع میریم اردوگاه:)


واایی کع این پنشنبع جمعه برم خونع مامابزرگ خاله نیره اونجا نباشع دونه دونه موهاشو با موچین میکنم!!این هفتع کع من نرفتم رفتع پلاس شدع اونجا کصخول


دلم واس جف دختراش تنگع ...هعیییی