دلسا آخرین پستهای وبلاگها

او می آید (she's coming)

پست او می آید (she's coming) نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.او می آید (she's coming)

درخواست حذف اطلاعات
او می آید
با مهربانی اش
با خنده های کودکانه اش
با پرسش های بی شمارش
از چیستی و چرایی ها
که بی پاسخ اند کم و بیش.

او می آید
با گام های کوتاه و بلندش
که در بند عادات هیچ سیستمی نیستند
و گفتار و پندار آزاده اش
که مرزی برای زیستن باز نمی شناسند.

او می آید
و چراغی در دل ها روشن می شود
به بهانه حضورش در دنیا
چونان نوری که در تاریکی می افتد
و خبر از وجود ستاره ای است در دوردست ها

او می آید
تا زندگی چیزی بیشتر از اقساط بانکی ماهانه
و تحویل محصولات در زمان های تعیین شده
و مشارکت در انتخابات های پرشور و رنگارنگ
و تکرار پی در پی حوادث بی شمار و بیهوده باشد

او می آید
تا زندگی معنایی بیشتر
از کوفتن آب در هاون باشد

(الف. م. روشن)