دلسا آخرین پستهای وبلاگها

فهرست استانداردهای حسابداری ایران

پست فهرست استانداردهای حسابداری ایران نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.فهرست استانداردهای حسابداری ایران

درخواست حذف اطلاعات

فهرست استانداردهای حسابداری ایران


شماره استاندارد

عنوان استاندارد

مفاهیم نظری گزارشگری مالی

مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری

1

نحوه ارائه صورتهای مالی

2

صورت جریان وجوه نقد

3

درآمد عملیاتی

4

ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی- تجدیدنظر شده 1384

5

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده 1384

6

گزارش عملکرد مالی

8

حسابداری موجودی مواد و کالا

9

حسابداری پیمانهای بلندمدت

10

حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

11

داراییهای ثابت مشهود - تجدید نظر شده 1386

12

افشای اطلاعات اشخاص وابسته - تجدید نظر شده 1386

13

حسابداری مخارج تأمین مالی

14

نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری

15

حسابداری سرمایه گذاریها

16

تسعیر ارز

17

داراییهای نامشهود- تجدید نظر شده 1386

18

صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی - تجدیدنظر شده 1384

19

ترکیبهای تجاری - تجدیدنظر شده 1384

20

سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته - تجدیدنظر شده 1389

21

حسابداری اجاره ها

22

گزارشگری مالی میان دوره ای

23

حسابداری مشارکتهای خاص

24

گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

25

گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف

26

فعالیتهای کشاورزی

27

طرحهای مزایای بازنشستگی

28

فعالیتهاى بیمه عمومى

29

فعالیتهای ساخت املاک

30

سود هر سهم

31

داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

32

کاهش ارزش داراییها